آژانس مسکن یاس

پرداخت خسارت بر عهده مالک است یا مستاجر

پرداخت خسارت بر عهده مالک است یا مستاجر

بر اساس قانون در صورت خرابی و یا به وجود آمدن هر مشکلی که مسبب آن مستاجر باشد، تمامی هزینه‌ها بر عهده مستاجر بوده و البته در موارد دیگر بر اساس قانون موجر و مستاجر اگر در واحد، مشکلی به وجود بیاید، مشکل به دو دسته تقسیم می‌شود. مشکلات جزئی و تعمیرات اساسی که اگر مشکلات به صورت جزئی باشند، هزینه تعمیرات آن بر عهده مستاجر و اگر برای حل مشکل نیاز به تعمیرات اساسی باشد، صاحب خانه باید هزینه‌های مربوط به تعمیرات را پرداخت کند.